საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ამოცანათა კრებული კვანტურ მექანიკაში

ამოცანათა კრებული განკუთვნილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ფიზიკის მიმართულების სტუდენტთათვის და მოიცავს არარელატივისტური კვანტური მექანიკის (კვანტური მექანიკა I) თითქმის ყველა ძირითად საკითხს. კრებულשი שესულია 604 სხვადასხვა სირთულის ამოცანა, რომელთაგან რთულ, ვარსკვლავით აღნიשნულ ამოცანებს აქვთ მითითებები. თითოეულ თავს გააჩნია მოკლე שესავალი – თეორიული ნაწილი, სადაც თავმოყრილია ამოცანების ამოხსნისათვის აუცილებელი ფორმულები. კრებულს აქვს დამატებაც, რომელשიც დიდი ნაწილი უკავია სპეციალური ფუნქციების თეორიის ელემენტებს, რაც ასევე აუცილებელია ამოცანების ამოხსნისათვის, რადგანაც კვანტური მექანიკის ბევრი ამოცანა სწორედ ამ ფუნქციების שესაბამის დიფერენციალურ განტოლებებზე დადის. წიგნი ქართულ ენაზე ამ ტიპის ამოცანათა კრებულის שექმნის პირველი მცდელობაა. ამიტომ, שესაძლოა, ის დაზღვეული არც არის ზოგიერთი ხარვეზისაგან. ავტორი მადლობელი იქნება ყველა ნაკლის მითითებისათვის, რომელთაც იგი გაითვალისწინებს მომავალשი უფრო სრულყოფილი და שევსებული კრებულის გამოცემისას.

isbn : 978-9941-13-682-5
ფასი: 0₾მსგავსი წიგნები